مطالعات و پایان نامه های معماری در این دسته قرار می گیرد.