شهرسازی اسلامی www.memarcad.ir

ارزش های جاوید و جهان گستر شهرسازی اسلامی

 

گوشه ای از مطلب:

چکیده

این پژوهش کوشیده تا توان به کارگیری ارزش های شهرسازی اسلامی را در دوره ی امروزین وبرای گستر ه جهانی آشکار سازد. در پژوهشهای مشابه ، بیشتر به سویه های شکلی وریخت شناسی شهر اسلامی در دوران گذشته بسنده شده و سویه های دریافتی و پویا وامروزین آن چندان بررسی نشده است.

مقدمه
در پژوهش های انجام شده در زمینه ی شهرسازی اسلامی، نگرش های شکلی و کالبدی بیش از نگره های سرشتی وبن مایه ای بوده است.

شهرسازی اسلامی

ماکس وبر با سنجش تاریخی شهرهای خاوری وغربی برای هبودگاه شهری پنج نکته را اشاره کرده است: بارو ، بازار، دستور کار دادگرایانه و سامانه دادگاه خودگردان، انجمنی از شهروندان که همیاری شهری را ایجاد می کند و خود سالاری کشوری برپایه ی دیدگاه شهروندان و گزینش گردانندگان شهری . سپس وی شهر اسلامی را بدون هم بود یکجا گرد آمده خود مختار و تک رای ارزیابی می کند.

نوشته های حقوقی دو دادرس تونسی به نقش قانون روال در شهر پرداخته است . او می گوید که در دوران اسلام،به کارگیری این قانون ها مایه ی پدید آمدن الگوهای کالبدی شهرهای اسلامی شده است. این سویه های حقوقی از نظروی به مسیرهای همگانی و ویژه، دیوارهای هم مرز، اندوخته های آب و پرسش های برخاسته از بازسازی و ساماندهی ساختمان های خصوصی می پردازند. در اینجا هم آمیزی فضاهای خصوصی و همگانی ارزنده ترین جنبه ی پژوهش هستند.

این پژوهش درباره ی توانایی به کارگیری ارزش های شهر اسلام ی در دور هی امروزین و برای گستر ه ی جهانی است .پنداشت پژوهش این است که اید ههای شهرسازی اسلامی فراکالبدی و فرازمانی است و از همین رو، انگار ه های نوین شهرسازی امروز را دربر می گیرد. بنابراین آماج پژوهش، یافتن و پیشنهاد پندار ه ها و ارزش های بنیادین از شهرهای اسلامی است که بتواند امروزه به گسترش شهرهای مسلمان نشین و شهرهای جهان کمک شایانی کند. برای رسیدن به این آرمان، ایده های شهر اسلامی به روش چونی  و با کمک نوشتارهای پشتوانه دار و نمون ههای موردی بررسی شد ه  ودر دو لایه ی کالبدی و ناکالبدی رده بندی شده است.

این فایل شامل :

  • چکیده

  • کلیدواژه ها

  •  مقدمه

  • مبانی نظری

  • روش پژوهش

  • واکاوی روش های هم آمیزی کالبدی عناصر شهر اسلامی

  • انگاره و ارزش های جدید در شهرسازی امروز

  • بحث و یافته ها

  • نتیجه گیری

  • منابع

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید:

 

دانلود مقالهwww.memarcad.ir

رمز فایل:

memarcad.com

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here