دانلود مطالعات مجتمع مسکونی

  0
  231

  مطالعات مجتمع مسکونی-(www.memarcad.com)

  مجتمع مسکونی

   

  این فایل به صورت word و شامل 173 صفحه می باشد و قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب :

  در اين پژوهش در ابتدا به بحث خالص در مورد مسكن، تعريف آن، اهميت و موضوع آن از زندگي بشري پرداخته مي‌شود. سپس به مورد خاص مسكن در ايران پرداخته مي‌شود و قبل آن موضوع مسكن حداقل بعنوان ريز مسئله مقوله مسكن كه هدف اين پژوهش مي‌باشد شكافته مي‌شود و تا علت حراج و خصوصيات آن تحليل شود تا در آخر به شاخصهايي عيني از اين نوع مسكن براي استفاده در طرح پيدا مي‌كنيم. در ضمن به جهت اهميت موضوع ديواني اداري در شكل‌گيري پروژه‌هاي مسكن شهري تحقيقي نسبتاً مناسب در اين زمينه داشته‌ايم. در ذيل به صورت نسبتاً تفضيلي‌ ترتيب مطالب آورده شده در اين رساله ارائه مي‌گردد و در آخر اين بخش مانند هر بخش ديگري به نتيجه‌گيري پيرامون همان بخش در آخر آن مي‌پردازيم و پيشنهاداتي در بناي اعمال ويژگي‌هاي معماري ايراني در فضاهاي شهري ترتيب مي‌دهيم.

  شناخت خصوصيات فضاي باز مسكوني، بررسي تيپولوژي ساختمانهاي مسكوني و سير تحول تاريخي آن آسيب‌شناسي اجتماعي مجتمع‌هاي مسكوني، تحقيق براي رسيدن به مدلهاي رواني مورد لزوم در واحد مسكوني و تأمين آن و همچنين تأمين نيازهاي معيني و تحريف شده‌ي آسايشي است در قسمتي ديگر سعي شده است با در نظرگيري مسائل اجتماعي ردپاي خاص از ديد جامعه‌شناسي به مسئله داشته باشيم و بعد از شناخت لايه‌هاي اجتماعي در ايران و خصوصيات و مقتضيات هر يك به كشف تأثيرات اين خصوصيات در كالبد معماري- شهرسازي ظهور يافته و موجود و همچنين كالبد بهینه شايسته‌ي قشربندي‌هاي مختلف بپردازيم در رويكردهاي ديگر به مسكن حداقل و كشف ضرورت اقتصادي آن به تحليل قيمت زمين- مسكن و مقدار صرفه‌ي ناشي از اين نوع خاص مسكن پرداخته‌‌ايم و با توجه به بازار مسكن ايران و شرايط حاكم بر آن اقدام به تحليل روابط بين اين شرايط و مسكن حداقل نموده‌ايم.

   

  این فایل شامل :

  • چكيده

  • مقدمه

  • فصل اول

  • معرفی پروژه

  • روش تحقیق

  • شیوه های تحقیق

  • جمع آوری اطلاعات

  • مشاهدات میدانی

  • فرآیند تحقیق

  • نتیجه گیری

  • فصل دوم

  • ادبیات موضوع

  • تعریف مسکن

  • مفاهیم کلی مرتبط با نیازها و هدفهای کلی مسکن

  • ادی

  • انواع مسکن

  • مسکن شهری

  • ویژگی های کمی مسکن

  • تراکم خانوار بر واحد مسکونی

  • نفر بر اتاق

  • متوسط زيربنا

  • ميزان هواي تازه مورد نياز

  • بعد خانوار

  • واحد مسكوني هزار نفر

  • اشكالات آپارتمان نشيني در ايران

  • پيشنهاداتي براي اعمال ويژگي‌هاي معماري ايراني در ساختارهاي شهري

  • سياست‌هاي متداول براي توليد مسكن در برنامه دوم توسعه

  • سياست‌هاي تأمين زمين

  • سياست‌هاي اعتباري مسكن

  • سياستهاي مسكن اجاري

  • فضاهاي باز مسكوني

  • فضاهاي بازدر محلات مسكوني و سلسله مراتب آن

  • اهداف موردنظر براي فضاهاي باز

  • مباني طراحي فضاهاي باز در تناسب با شرايط جسمي و رواني كودكان

  • نتايج حاصل از بررسي مباني طراحي فضاهاي باز

  • شناسايي معضلات بخش مسكن ايران

  • سير تحول تيپولوژي مجتمع‌هاي مسكوني

  • تحول تیپولوژی ساختمان های مسکونی در ایران

  • علل اساسی عدم استقبال جامعه ایرانی از انبوه سازی مسکن

  • عوامل مؤثر بر افزايش مقبوليت انبوه‌سازي مسكن در ايران

  • خواسته‌هاي بنيادي يك واحد مسكوني از نقطه نظر فراواني

  • خواسته‌هاي بنيادي در نقطه‌نظر محيط زيست

  • خواسته‌هاي واحدهاي مسكوني از نقطه نظر راحتي

  • خواسته‌هاي واحدهاي مسكوني از نقطه نظر مزيت و ارجحيت

  • فاكتورهاي عمده از نقطه نظر امنيت

  • شاخص‌هاي اصلي مسكن اجتماعي

  • پيش‌بيني‌هايي براي شاخص‌هاي مسكن اجتماعي

  • جمعيت و خانوار

  • تعداد واحدهاي مسكوني

  • تعداد اتاق‌ها

  • مساحت زمين واحدهاي مسكوني و زيربنا

  • تيپولوژي مسكن اجتماعي در ايران

  • ساختار كاربردي- اجتماعي شهرها

  • آزاد سازي‌هاي مورد لزوم در بعضي از ساختمانها

  • كدام ساختمان‌ها نياز به متولي عمومي دارد

  • وحدت و يكپارچگي سيستم و اعمال مديريت واحد بر آن

  • چگونگي سازمان‌دهي نيروهاي متخصص در زمينه ساختمان

  • الگوي تفكيك زمين

  • طراحي اقتصادي مسكن

  • شكل خالص هندسي

  • اشكال پيشنهادي

  • پلان دايره‌اي شكل

  • پلان چند وجهي

  • پلان مربع شكل

  • پلان مستطيل شكل

  • كنترل‌كننده‌هاي ساختماني

  • تعيين جهت ساختمان

  • عوامل اقليمي

  • عوامل محيطي مناظر

  • باورهاي اجتماعي

  • پرده‌ها و كركره‌هاي داخلي

  • مشخصات سايت و انتخاب شكل

  • كارايي هزينه شكل ساختمان

  • مجتمع كردن

  • تعداد طبقات

  • ارتفاع طبقه

  • تنگناهاي مسكن در ايران

  • كمبود توليد مسكن

  • علل كمبود مسكن در ايران

  • نقد و بررسي شهرك اكتابان

  • شهرك آپادانا

  • كاربريهاي مجموعه

  • سیستم ساختمان مجموعه

  • ویژگی‌های همجواری بلوکها

  • پلانها

  • مجموعه اوین

  • تأسیسات

  • پلان واحدها

  • شهرک دانشگاه تهران

  • الگوی همجواری و دسترسی بلوکهای مسکونی شهرک

  • ویژگیهای پلانها

  • نتیجه گیری

  • فصل سوم

  • آنالیز سایت

  • پيشينه تاريخي منطقه ايلام

  • تقسیمات سیاسی

  • موقعيت جغرافيايي استان ايلام

  • ناهمواريها

  • مشخصات اقليمي و آب و هوايي استان ايلام

  • پوشش گياهي استان ايلام

  • سوانح طبيعي

  • بررسي و شناخت شهر ايلام

  • موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي

  • دما و رطوبت هوا

  • بارندگي

  • تابش آفتاب

  • تجزيه و تحليل عوامل اقليمي

  • جهت استقرار ساختمان

  • جهت ساختمان و تابش آفتاب

  • جهت استقرار ساختمان و وزش باد

  • جهت استقرار ساختمان يكطرفه

  • جهت استقرار ساختمان دوطرفه

  • ويژگي‌هاي جمعيتي، فرهنگي، اقتصادي شهر ايلام

  • نوع و تركيب خانوار

  • مهاجرت

  • مقايسه جمعيت ايلام در دوره‌هاي مختلف سرشماري

  • نژاد

  • زبان

  • ويژگي‌هاي فرهنگي و مذهبي

  • دين

  • سواد

  • آموزش

  • ويژگي‌هاي اقتصادي

  • گروههاي عمده شغلي

  • تسهيلات خانوار

  • مالكيت واحدهاي مسكوني

  • قدمت ابنيه

  • مصالح عمده ساختماني

  • آنالیز سایت

  • آنالیز سایت از نظر اقلیم

  • آنالیز سایت از نظر دید و منظر

  • فصل چهارم

  • تبین طرح و معماری

  • مسكن حداقل

  • هدفهاي كلي مسكن حداقل

  • هدفهاي كمي

  • هدفهاي كيفي

  • هدفهاي اصلاح و بهبود تأسيسات اجتماعي

  • نتيجه گيري در جهت تعداد فضاهاي عملكردي

  • عملكرد و تجهيزات مسكن حداقل

  • عرصه مشترك

  • عرصه والدين

  • عرصه فرزندان

  • عرصه خويشاوندان

  • عرصه ميهمانان

  • آشپزخانه

  • فضاي نگهداري وسايل و مواد

  • فضاي بهداشتي

  • حفظ و نگهداري البسه

  • فضاهاي ورود و خروج به خانه

  • بررسي اجزاي ممكن بر اساس رفتارهاي سكونتي ايراني

  • نشيمن اصلي(چند منظوره)

  • عرصه‌هاي مجزاي خواب

  • عرصه‌هاي زندگي خصوصي افراد خانواده

  • فضاهاي مربوط به انجام وظايف خانه‌داري و فضاهاي مراقبت‌هاي بهداشتي

  • آشپزخانه

  • فضاهاي مراقبتهاي بهداشتي

  • فضاهاي مربوط به ديگر وظايف خانه‌داري

  • فضاي نگهداري از وسايل

  • ابعاد حداقل مسكن

  • فضاي نشيمن

  • فضاي پذيرايي از ميهمان

  • عرصه‌هاي مربوط به وظايف خانه‌داري و مراقبت‌هاي بهداشتي

  • آشپزخانه

  • فضاهاي بهداشتي

  • فضاهاي نگهداري از وسايل و انبار

  • فضاي ورود و خروج و ارتباط داخلي مسكن

  • ابعاد پيشنهادي مسكن حداقل

  • نيازهاي بهداشتي- محيطي

  • پيامدهاي عصبي، رواني كوچك‌سازي مساكن

  • كوچك‌سازي و مسائل شهري

  • افزايش تراكم و مشكلات آن

  • پيامدها و عوارض كوچك‌سازي و انبوه‌سازي مساكن

  • اهداف كوچك‌سازي و آپارتمان‌سازي مسكن

  • گردش وسايل نقليه و عابران پياده

  • الگوي خيابانها

  • پياده‌روها

  • اشراف

  • كنترل سر و صدا

  • صداهاي خارجي

  • صداهاي داخلي

  • اقليم

  • اقليم محل

  • عوامل بالقوه تنظيم شرايط اقليمي

  • كنترل اقليم محل

  • جريان هوا در اطراف يك ساختمان

  • تسهيلات و خدمات

  • بالكن

  • كانال تأسيسات

  • طراحي براي امنيت

  • انواع محافظت

  • محافظت فعال

  • محافظت دفاعي

  • سيستمهاي زنگ خطر

  • روشهاي خاص

  • اصول موثر در ايجاد فضاي امن

  • تأثير شكل كلي ساختمان در فرصتهاي نظارت

  • اهميت تعداد در تقسيمات ساختمان

  • طراحي تأسيسات

  • ویژگی‌های معماری و مسکن در محدوده مطالعه

  • رویکرد و استراتژی محفوظ

  • کشف و تشخیص فاکتورهای مهم در پروژه

  • توصیف و تبین پلانها و تیپ ساختمانهای منطقه پروژه نوع مصالح و ارزش گذاری هویتی معماری ساختمانها

  • گزینه های مختلف دررابطه با تیپ های ساختمان مرتفع

  • نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در شکل گیری پروژه

  • نحوه طراحی پلانها

  • اشرافیت

  • بالکنها

  • فصل پنجم

  • ارائه طرح نهایی و پیشنهادات

  • ایده حجمی پروژه

  • سازه پروژه

  • طراحی محوطه

  • مسیر دسترسی سواره به سایت و پارکینگ

  • مسیر دسترسی پیاده

  • ديده هاي ملحوظ شده در طراحي پروژه

  • طراحي تأسيسات

  • راهکارهای مواجه با آلودگی صوتی

  • جهت گیری مناسب ساختمان

  • طراحی سایت و مجتمع های مسکونی

  • منابع و ماخذ

  18000 تومان – خرید

  پاسخ ترک

  Please enter your comment!
  Please enter your name here