Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

توسعه ی پایدار این پاور پوینت شامل 30 اسلاید ویرایش شده میباشد گوشه ای از مطالب: از «توسعه» تعاریف و مفاهیم متفاوتی توسط صاحب‌نظران مطرح گردیده است و گر چه مفهوم ترقی(Progress)، )رشد ((Growth)، پیشرفت (Advancement) )و گسترش (Expanding) )از گذشته‌های خیلی دور در ادبیات اقتصادی واجتماعی مطرح بوده، لیکن واژه توسعه (Development) )به مفهوم متداول کنونی آن پس از جنگ جهانی دوم رواج پیدا کرده است. مفاهیم ترقی، تحول،...

بیستر بخوانید