Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

بایگانی

 برنامه ریزی حمل و نقل  گوشه ای از مطلب:   هدف اصلی در برنامه ریزی حمل ونقل برای تنظیم ساختار تقاضای جابجایی و حفاظت از محیط زیست: تکیه بر پیاده روی برای سفرهای کوتاه مدت  تکیه بر وسایل نقلیه عمومی برای سفرهای متوسط و دور در شهرهای متوسط و کوچک  محدود ساختن استفاده از خودرو شخصی  راه و خیابان: مجموعه ای برای عبور پیاده، وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه.  راه شریانی: راهی که در...

بیستر بخوانید