Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

کتابخانه شهرسازی

حجاب و پوشيدگي در شهرسازي ايراني - اسلامي   گوشه ای از مطلب: حجاب و پوشيدگي در شهرسازي ايراني - اسلامي (نمونه پژوهش ميداني: بافت قديم شهر شيراز) زندگي و رفتارهاي اجتماعي انسانها تابع فرهنگي است كه در آن زاده شده و پروريدهاند. قطعاً اين فرهنگ حاصل جغرافياست ، جغرافياي انساني و طبيعي. اين جغرافيا ، انسان ساختها را بصورت چشم اندازهاي خاصي كه نيازهاي زمان را برطرف كند ،...

بیستر بخوانید

  تحليل فضاي شهري   گوشه ای از مطلب : طراحي شهري در قرن بيستم و الگوهاي آن: جنبش زيباسازي شهر: الهام گرفته از پلان شهرهاي باروك، از جمله واشينگتن و رم (ويژگي ها: خيابان هاي مستقيم و پهن با نقاط كانوني، پلازاهاي وسيع و احداث ساختمان هاي كلاسيك پيرامون آنها) جنبش حركت مدرن: - جريان خردگرا: مبتني بر نظم، هندسه و خلوص معماري و تاكيد بر عملكردگرايي - جريان تجربه گرا: مبتني بر...

بیستر بخوانید

 مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری   گوشه ای از مطلب:   برنامه ریزان جرافی دانان شهری و اقتصاد دانان نظریاتی را در مورد ویژگی های الگوهای شهری بیان کرده اند.نظریات الگوهای شهری مرتبط به موقعیت اندازه فضای شهرها با توجه به رابطه انها با یکدیکر و مناطق پیرامونشان است. هر شهر میتواند در الگوهای مختلفی رشد نماید.چگونگی رشد هر شهر به محدودیتها به ویژه محدودیت های طبیعی و...

بیستر بخوانید