logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
[email protected]
+1234567890

مقاله ارایه انگاره های محیطی موفق بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق در شهر شیراز

مقاله ارایه انگاره های محیطی موفق بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق در شهر شیراز

Elderly men exercise at a public outdoor park in Yangshuo, China.

ارایه انگاره های محیطی موفق بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق در شهر شیراز

 

گوشه ای از مطلب:

چکیده:
هدف: هدف این پژوهش، ارائه انگاره های محیطی است که بر میزان حضور و مشارکت سالمندان در فضاهای عمومی شهری تأثیر داشته، متضمن دستیابی به الگوی سالمندی موفق در فضاهای عمومی شهری است.
روش بررسی: این پژوهش، از نوع توصیفی  تحلیلی و در بستری پیمایشی بود . جامعه آماری این پژوهش،سالمندان بالای ۶۵ سال ش هر شیراز بودند که در فضا های عمومی حضور و مشارکت داشتند و در این فضا ها بهفعالیت های مختلف می پرداختند. داده های این پژوهش از دو گروه نمونه ۵۰ نفری با مصاحبه عمیق (مطالعهمقدماتی) و ۱۴۴ نفری با پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد .
به عنوان ابزار تحلیل و ارزیابی داده ها و از مدل ساختاری تحلیل lisrel و  SPSS   همچنین از نرم افزا ر هایعاملی تاییدی و روش تحلیل حداقل مربعات غیر وزنی به عنوان روش تحلیل داد هها بهره گرفته شد.

مقدمه:
پیر شدن، یک تجربه شخصی و اجتماعی است . این امرمی تواند برای عده ای خوشحال کننده و برای عده ای دیگرغم انگیز و کسالت بار باشد، اما با ید خاطر نشان کرد که هریک از این احساس ها به صورت ریشه ای به وسیله فرهنگ. و جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند، شکل می گیرد.

روش بررسی:
روش تحقیق این پژوهش، که به منظور شناخت و ارائهانگاره های محیطی حاکم بر فضا های عمومی واجد ارزشاز دید سالمندان شهر شیراز برای حضور و مشارکت، انجام فعالیت و برقراری تعاملات اجتماع ی صورت گرفته است،از نوع توصیفی  تحلیلی و در بستری پیمایشی است .با اتکا به نتایج حاصل از پژوهش میدانی صورت گرفته درمورد سالمندان شهر شیراز (جدو ل ۳)، توجه به سیزده انگاره محیطی در طراحی فضا های عمومی شهری را در تشویق سالمندان به حضور و مشارکت شهروندی در اینفضا ها و نیل به اهداف متعالی سالمندی موفق مؤثر است.با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد شناخت و درک نیازهای مختلف سالمندان و تلاش در جهت پاسخگویی به این نیازها و احترام به ترجیحات آن ها درطراحی و بهسازی فضا های عمومی شهری، می تواند در زندگی خوب سالمندی و بهبود کیفیت و امید به زندگی آنها و دستیابی به اهداف سالمندی موفق مؤثر باشد . در این میان، امید است توجه و به کارگیری انگاره های محیطی تبیین شده در این نوشتار در طراحی و بهسازی فضا های عمومی شهری، زمینه حضور و مشارکت هر چه بیشتر سالمندان در فضا های عمومی شهری و دستیابی به اهداف متعالی ایده سالمندی موفق فراهم آید.

این فایل شامل:

  • چکیده

  • مقدمه

  • روش بررسی

  • یافته ها

  • بحث

  • نتیجه گیری

  • منابع

  • رمز فایل: memarcad.com

 

جهت دانلود روی آیکون زیر کلیک کنید:

zip-2-_e42e4

مریم شاهوران
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...