Elderly men exercise at a public outdoor park in Yangshuo, China.

ارایه انگاره های محیطی موفق بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق در شهر شیراز

 

گوشه ای از مطلب:

چکیده:
هدف: هدف این پژوهش، ارائه انگاره های محیطی است که بر میزان حضور و مشارکت سالمندان در فضاهای عمومی شهری تأثیر داشته، متضمن دستیابی به الگوی سالمندی موفق در فضاهای عمومی شهری است.
روش بررسی: این پژوهش، از نوع توصیفی  تحلیلی و در بستری پیمایشی بود . جامعه آماری این پژوهش،سالمندان بالای ۶۵ سال ش هر شیراز بودند که در فضا های عمومی حضور و مشارکت داشتند و در این فضا ها بهفعالیت های مختلف می پرداختند. داده های این پژوهش از دو گروه نمونه ۵۰ نفری با مصاحبه عمیق (مطالعهمقدماتی) و ۱۴۴ نفری با پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد .
به عنوان ابزار تحلیل و ارزیابی داده ها و از مدل ساختاری تحلیل lisrel و  SPSS   همچنین از نرم افزا ر هایعاملی تاییدی و روش تحلیل حداقل مربعات غیر وزنی به عنوان روش تحلیل داد هها بهره گرفته شد.

مقدمه:
پیر شدن، یک تجربه شخصی و اجتماعی است . این امرمی تواند برای عده ای خوشحال کننده و برای عده ای دیگرغم انگیز و کسالت بار باشد، اما با ید خاطر نشان کرد که هریک از این احساس ها به صورت ریشه ای به وسیله فرهنگ. و جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند، شکل می گیرد.

روش بررسی:
روش تحقیق این پژوهش، که به منظور شناخت و ارائهانگاره های محیطی حاکم بر فضا های عمومی واجد ارزشاز دید سالمندان شهر شیراز برای حضور و مشارکت، انجام فعالیت و برقراری تعاملات اجتماع ی صورت گرفته است،از نوع توصیفی  تحلیلی و در بستری پیمایشی است .با اتکا به نتایج حاصل از پژوهش میدانی صورت گرفته درمورد سالمندان شهر شیراز (جدو ل ۳)، توجه به سیزده انگاره محیطی در طراحی فضا های عمومی شهری را در تشویق سالمندان به حضور و مشارکت شهروندی در اینفضا ها و نیل به اهداف متعالی سالمندی موفق مؤثر است.با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد شناخت و درک نیازهای مختلف سالمندان و تلاش در جهت پاسخگویی به این نیازها و احترام به ترجیحات آن ها درطراحی و بهسازی فضا های عمومی شهری، می تواند در زندگی خوب سالمندی و بهبود کیفیت و امید به زندگی آنها و دستیابی به اهداف سالمندی موفق مؤثر باشد . در این میان، امید است توجه و به کارگیری انگاره های محیطی تبیین شده در این نوشتار در طراحی و بهسازی فضا های عمومی شهری، زمینه حضور و مشارکت هر چه بیشتر سالمندان در فضا های عمومی شهری و دستیابی به اهداف متعالی ایده سالمندی موفق فراهم آید.

این فایل شامل:

  • چکیده

  • مقدمه

  • روش بررسی

  • یافته ها

  • بحث

  • نتیجه گیری

  • منابع

  • رمز فایل: memarcad.com

 

جهت دانلود روی آیکون زیر کلیک کنید:

zip-2-_e42e4

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here