Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

“بافت فرسوده” چیست؟ Tag

  "بافت فرسوده" چیست؟     مقدمه   براي آسان شدن شناخت بافت هاي فرسوده شهري وضابطه مند شدن شرايط مداخله در آن دسته از شهرهاي كشور كه با اين پديده رويارو مي باشند ، نگاشته شده است . دسته از شهرهاي كشور كه با اين پديده رويارو مي باشند ، نگاشته شده است . گستردگي بافت هاي فرسوده در بيشتر شهرهاي كشور و اهميت پرداختن همزمان بدان ايجاب مي...

بیستر بخوانید