Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود مقاله طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری Tag

    طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری   گوشه ای از مطلب: در يك قرن اخير با رشد روز افزون شهر نشيني و با توجه به پيامدهايي كه صنعت و مدرنيزاسيون در زندگي شهري به همراه داشته است . شاهد از بين رفتن بسياري از فضاهاي ارزشمند شهري و شكل گيري شتاب زده و نسنجيده فضاهايي عمومي كنوني در شهرها و در پي آن حضور پديده حومه نشيني بوده...

بیستر بخوانید