Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

دانلود نمونه موردی های بیمارستان Tag

    دانلود نمونه موردی های بیمارستان     در این فایل به بررسی 4 نمونه موردی بیمارستان پرداخته شده است. قابل ذکر است که نمونه موردی های این فایل جزو بهترین بیمارستان ها در سطح دنیا و با بهترین عملکرد ساخته شده اند. این فایل به صورت word و شامل 26 صفحه می باشد.   گوشه ای از مطلب: نور فراوان برای قدردانی از ابعاد معنوی زندگی انسان در این بنا منشأ ایده و...

بیستر بخوانید