Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

Cable paper examines the role of transport as a means of public transport to reduce urban traffic in large cities Tag

    نقش حمل و نقل کابلی در کاهش ترافیک شهرهاي بزرگ   گوشه ای از مطلب :   دسترسی به حمل و نقل ایمن، راحت و کم هزینه حق طبیعی هر شهروند محسوب می شود و همین مساله کیفیت زندگی در مناطق شهري را مشخص می کند. براي بخش صنایع و خدمات نیز حمل و نقل پشتوانه مهمی است. سیستم حمل و نقل در دنیاي امروز، روز به روز بیش تر رشد می...

بیستر بخوانید