Memarcad

معمار کد

معمارکد مرجع پروژه های معماری و شهرسازی

Download complex studies the way Tag

  دانلود مطالعات مجتمع بین راهی     این فایل به صورت word وشامل 90 صفحه می باشد.   گوشه ای از مطلب: کیفیت راه های زمینی به عنو ان پر استفاده ترین مسیرهای حمل و نقل ,اهمیت زیادی در افزایش کیفیت حمل و نقل مسافر و بار دارد.این کیفیت شامل نوسازی و بهسازی جاده ها ,نظارت و خدمات دهی انتظامی و درمانی و افزایش امکانات بین راهی می باشد. در این راستا...

بیستر بخوانید